Nhà máy P&G

Địa chỉ:VSIP 2, Bến Cát, Bình Dương
Chủ đầu tư:P&G Indochina
Quy mô dự án:03 hệ thống UPS 400kVA
Hạng mục triển khai: 
 Lắp đặt 03 hệ thống UPS 400kVA với 10 phút Accu
 Cung cấp và lắp đặt 02 tủ điện
Thời gian hoàn thành2019, 2021