Trung tâm dữ liệu – ASP

Địa chỉ:Nha Trang
Chủ đầu tư:ASP
Quy mô dự án:TTDL 120 tủ Rack
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế TTDL theo Tier 3
Thời gian hoàn thành2020