Trung tâm dữ liệu – Trung tâm điều độ điện Miền Trung

Địa chỉ:80 Duy Tân, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư:Trung tâm điều độ điện Miền Trung
Quy mô dự án:02 UPS 100kW và hệ thống phụ trợ
Hạng mục triển khai:Lắp đặt 02 UPS 100kW với 30 phút accu
 Lắp đặt 04 tủ điện
 Cung cấp và lắp đặt ĐHKK
 Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC
 Cung cấp và lắp đặt 20m2 sàn nâng
Thời gian hoàn thành2017