03 pha STS

Bộ chuyển nguồn tự động không gián đoạn sử dụng cho thiết bị IT hoặc tải quan trọng khác, loại tủ đứng 03 pha