Bộ lưu điện

Hệ thống lưu điện được sử dụng để cung cấp nguồn điện sạch và liên tục cho các thiết bị quan trọng với yêu cầu không được gián đoạn nguồn điện. Nhằm đảm bảo việc vận hành an toàn và liên tục