Buồng nhốt khí

Buồng nhốt khí (lạnh/ nóng) sử dụng cho TTDL nhằm nâng cao hiệu suất phân phối lạnh. Đặc biệt với TTDL có mật độ công suất cao