Hệ thống PCCC

Hệ thống báo cháy và chữa cháy chuyên dụng cho TTDL, sử dụng môi chất chữa cháy là FM200 hoặc NOVEC 1230